Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Erem Serwis s.c. R.M. Parol, R.M. Danielak z siedzibą ul. Polowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8222280613, adres poczty elektronicznej biuro@eremserwis.pl, numer tel. + 48 25 758 42 16.

Inspektor Ochrony Danych

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie Administratora pod adresem: ul. Polowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres poczty elektronicznej biuro@eremserwis.pl, numer tel. + 48 25 758 42 16.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

a) Cel przetwarzania: Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów. Okres przetwarzania: Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b).

b) Cel przetwarzania: Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów, których nie jesteś stroną. Okres przetwarzania: Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f).

c) Cel przetwarzania: Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód w tym: informowanie o Administratorze i o jego działalności, marketing realizowany poprzez kanały elektroniczne i telefon, przygotowywanie i wysyłanie zamówionych ofert handlowych, odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania udzielonych zgód.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a).

W odniesieniu do sytuacji z punktów 3 lit. a-b, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych celów. Źródła pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł dostępnych publicznie, np. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i bazy REGON.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, drukarnie, dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy usług IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
c) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś reprezentantem. Po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia. Po tym czasie, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
e) żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Szczegółowy zakres Twoich uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.

Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jego aktualizacji.

Marki które obsługujemy